Obchodné podmienky

 

1) Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou TecPoint, s.r.o. (ďalej len “predávajúci” alebo “prevádzkovateľ”) a jej obchodnými partnermi (ďalej len “kupujúci” alebo “spotrebiteľ”).

1.2. Prevádzkovateľom internetového obchodu na internetovej stránke https://www.thelamp.sk je spoločnosť TecPoint, s.r.o. so sídlom Puškinova 4068/4A, 942 01 Šurany, Slovenská republika. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 40527/N, IČO: 50256572, DIČ: 2120246953, IČ DPH: SK2120246953. Zodpovednou osobou je Ing. Michaela Beňová, Tel: +421(0)918 – 430 021, E-mail: info@thelamp.sk. Pracovná doba je počas pracovných dní, v čase od 9:00 do 16:00 hod. Objednávky je možné prostredníctvom internetového obchodu zasielať 24 hodín denne, 7 dní v týždni. 

1.3. Kupujúcim sa v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ. 

1.4. Spotrebiteľom sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.5. Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.6. Zoznam tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu, ktorý prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená po zaregistrovaní objednávky predávajúcim. O termíne vybavenia objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom, ktorým predávajúci potvrdí dostupnosť tovaru a predpokladaný čas na prepravu tovaru kupujúcemu.

1.7. Tovar v kategórii Outlet je tovar, ktorý má predávajúci skladom z dôvodu nezrealizovaného predchádzajúceho predaja, alebo sa jedná o tovar vystavený a prezentovaný v showroome TOZO Gallery. Tovar mohol byť vyskúšaný alebo inak prezentovaný, vybraný z pôvodného balenia. Na tovar v kategórii Outlet sa vzťahuje 1 ročná záruka pokiaľ nie je uvedené inak. Na uvedený tovar sa vzťahuje samostatná zľava z ceny, ktorá prislúcha výhradne na počet kusov v kategórii Outlet uvedených pri dostupnosti Skladom a je potvrdená predávajúcim v potvrdení objednávky. Outletová zľava z ceny nie je nárokovateľná na ďalší objednaný kus, ktorý predávajúci nemá skladom a musí ho objednať u dodávateľa.

2) Registrácia kupujúceho

2.1 Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru priamo z webového rozhrania obchodu na základe registrácie alebo bez registrácie.

2.2  Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v účte užívateľa je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v účte užívateľa a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k účtu používateľa je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského konta.

2.4 Predávajúci vyhlasuje, že uvedené kontaktné i osobné údaje o kupujúcom slúžia len pre účely identifikácie pri jeho nákupe a nebudú poskytnuté tretím nezúčastneným osobám ani inak zneužité.

3) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

3.1. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a jej prijatím predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu e-mailom. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu prevádzkovateľa a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

3.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny a nedošlo medzi kupujúcim a predávajúcim k dohode, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

3.3. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže predávajúci po kupujúcom požadovať náhradu nákladov spojených s expedíciou tovaru.

3.4. O prijatí objednávky je kupujúci automaticky informovaný e-mailom. Pri každej položke je zobrazená informácia o dostupnosti tovaru. Kupujúci je informovaný o termíne dodania e-mailom.

3.5. Storno objednávky: ak kupujúci urobí storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom na: info@thelamp.sk, prípadne vybaviť telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť meno kupujúceho, e-mail na ktorom kupujúceho vieme spätne kontaktovať a číslo objednávky.

4) Dodacie podmienky

4.1.  Pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak, oznámená dodacia lehota nie je pre predávajúceho záväzná. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci tovar dodáva prostredníctvom prepravcov zo zahraničia a má bežne stanovené (akceptovanie a vybavenie) termíny objednávok a preto je oznámená dodacia doba orientačná.

4.2. Predávajúci zabezpečuje alebo sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania objednaného tovaru:

-> osobný odber v TOZO Gallery, Nitra

-> zasielanie prepravnou spoločnosťou

-> zasielanie na odberné miesto Zásielkovne Packeta - Z Point

4.3. Osobný odber sa realizuje po potvrdení dostupnosti tovaru na nitrianskom pracovisku predávajúceho, na adrese: TOZO Gallery, Pivovarská 15, Nitra, počas pracovných dní, v čase od 9:00 do 16:00 hod. a je možný až po vopred zrealizovanej platbe za tovar bankovým prevodom alebo úhradou v hotovosti, kartou cez POS terminál zo strany kupujúceho priamo pri prevzatí tovaru. V prípade osobného vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená prostredníctvom bankového prevodu, môže predávajúci požadovať predloženie dokladu o tejto platbe. 

4.4. Objednávky sú kupujúcemu zasielané súkromnými prepravnými spoločnosťami len v rámci Slovenskej republiky. Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poplatok za dopravu zostáva bezo zmeny.

4.5. Náklady za dodanie ako aj prevzatie tovaru sú bližšie uvedené v časti: Spôsob úhrady.

4.6. Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého dokladu o kúpe. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

4.7. O neúplnej alebo poškodenej zásielke je nutné okamžite spísať s prepravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom na info@thelamp.sk alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

5) Spôsob úhrady

5.1. Spôsob platby možno vybrať po výbere dopravy počas zadávania objednávky

5.2. Kupujúci si môže vybrať z týchto možností:

  • Platba prevodom - pri tomto výbere obdrží kupujúci zálohovú faktúru so všetkými údajmi potrebnými k platbe. Kupujúci je povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do 5 dní.
  • Dobierka – objednaný tovar bude kupujúcemu zaslaný prepravnou spoločnosťou a pri prevzatí tento tovar uhradí kupujúci kuriérovi. Platba bežnými platobnými kartami je u kuriéra prístupná. 
  • Kartou online - v takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu Shoptet Pay, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: https://www.shoptetpay.com. V prípade platby kartou online je Celková cena splatná do 3 dní. 
  • Shoptet Pay prijíma platobné karty, prevody, platby pomocou Apple Pay či Google Pay.

5.3. V prípade osobného vyzdvihnutia tovaru, v TOZO Gallery, Nitra, je možné úhradu zrealizovať aj v hotovosti alebo platobnou kartou cez POS terminál.

6) Používanie tovaru

6.1. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, predávajúci nezabezpečuje montáž dodaného tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že tovar musí byť inštalovaný výhradne osobou s príslušným elektrotechnickým oprávnením.

6.2. Kupujúci berie na vedomie, že tovar má byť používaný v súlade s montážnymi, prevádzkovými, užívateľskými a prípadne aj so zákonne stanovenými podmienkami. Používanie tovaru je viazané na dodržiavanie platných právnych a technických noriem. V prípade porušenia týchto podmienok predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za vzniknuté škody. Zodpovednosť za vzniknuté škody plne preberá kupujúci a nie je možné od predávajúceho požadovať náhradu vzniknutej škody či už priamej alebo nepriamej. 

6.3. Tovar je štandardne dodávaný s montážnym návodom v anglickom jazyku. Pokiaľ kupujúci požaduje dodať montážny návod v slovenskom jazyku, musí oň požiadať predávajúceho ešte pred dodaním tovaru.

7) Záruka 

7.1. K balíku s tovarom je vždy pripojený daňový doklad – faktúra. Faktúra zároveň slúži ako dodací a aj záručný list. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade ako “Dátum dodania”. Záručná doba je 24 mes. od prevzatia tovaru do užívania kupujúcim.

7.2. Pri uplatnení reklamácie sa postupuje v zmysle Reklamačného poriadku.

7.3. Ako postupovať pri vrátení tovaru: Zásielka musí byť kompletná (tovar vrátane príslušenstva, pokiaľ je to možné v originál balení a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom bola kupujúcim prevzatá pri dodávke. K tovaru je potrebné priložiť doklad o kúpe. Tovar nie je možné zasielať na dobierku a predávajúci odporúča tovar poistiť. Tovar kupujúci zasiela späť predávajúcemu na adresu showroomu predávajúceho a to na TOZO Gallery, Pivovarská 15, 949 01  Nitra ľubovolným prepravcom. Prepravné náklady, ktoré zahŕňajú náklady za prepravu pri nákupe, dobierku a náklady za prepravu vrátenia tovaru znáša kupujúci a nie sú preplácané späť. 

Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Na vybavenie reklamácie má predávajúci 30 dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak si reklamácia vyžaduje zložité technické zásahy alebo výmeny súčiastok, ktoré nie sú k dispozícii u predávajúceho, môže reklamácia trvať aj dlhšie.

Pokiaľ bude reklamácia vybavená formou vrátenia peňazí, platba za kúpený tovar bude vrátená na bankový účet kupujúceho a to  do 14 dní od ukončenia reklamácie formou vrátenia peňazí.

8) Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

8.1. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

9) Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

9.1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť. Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne (využitím formulára na odstúpenie od zmluvy) uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie platby. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.

9.2. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci kupujúcemu v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

9.3. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je najmä:
– predaj tovaru, ktorý bol zhotovený/upravený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
– predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo rýchlemu zníženiu akosti,
– predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
– predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý (t.j. ochranný obal) bol po dodaní porušený (napr. halogénové žiarovky),

9.4. V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet Vami uvedení v odstúpení od Zmluvy. Z kúpnej ceny, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac odpočítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu, dobierku a pod).

9.5. Tovar aj s písomným odstúpením od zmluvy je potrebné zasielať na adresu showroomu predávajúceho, a to na: TOZO Gallery, Pivovarská 15, 949 01  Nitra

9.6. Kupujúci ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: 

– poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

10) Reklamácia

10.1. Tovary, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady.

10.2. Tovar musí obsahovať náležité doklady a popis závady, prípadne označené miestom závady.

10.3. Postup uplatnenia reklamácie je bližšie popísaný v sekcii Reklamačný poriadok.

11) Ochrana osobných údajov

11.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

11.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako “osobné údaje”).

11.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

11.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

11.5. Okrem osôb prepravujúcich tovar majú prístup k osobný údajov subdodávatelia predávajúceho, tzv. spracovatelia. Tieto osoby poskytujú pre predávajúceho účtovné a daňové služby, služby za účelom dodania tovaru – prepravné spoločnosti, služby zaisťujúce prevádzkovania e-shopu a marketingu.

11.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončení zmluvného vzťahu). 

11.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

11.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 10.5 obchodných podmienok) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore so zákonom či týchto obchodných podmienok, môže: 
      11.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, 
      11.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

11.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. 

12) Záverečné ustanovenia

12.1 Jazykom komunikácie a kúpnej zmluvy je slovenský jazyk. Uzatvorené kúpne zmluvy sú archivované prevádzkovateľom v elektronickej podobe a nie sú prístupné iným osobám.

12.2. V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok boli z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nevyvoláva táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.

12.3. Znenie týchto obchodných podmienok môže prevádzkovateľ meniť a dopĺňať. Zmenené obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok nie sú zmenou dotknuté.

12.4. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Orgánom dozoru na ochranu kupujúceho ako spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1.

12.5. Zmluvné strany sa dohodli, že na prejednanie akýchkoľvek sporov medzi prevádzkovateľom a kupujúcim je daná právomoc súdom Slovenskej republiky. Prípadné spory medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Prevádzkovateľ odporúča kupujúcemu využiť elektronickej adresy info@thelamp.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 9.2.2024.

TecPoint, s.r.o.

 

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz